Publisher Rates
Mô tả gói / Quốc gia Thu nhập mỗi 1000 lượt xem
Máy tính Điện thoại / Máy tính bảng
United States $2,00 $2,00
United Kingdom $2,00 $2,00
Canada $1,60 $1,60
Worldwide Deal(All Countries) $0,40 $0,40
Mô tả gói / Quốc gia Thu nhập mỗi 1000 lượt xem
Máy tính Điện thoại / Máy tính bảng
United States $2,00 $2,00
United Kingdom $2,00 $2,00
Canada $1,60 $1,60
Worldwide Deal(All Countries) $0,40 $0,40